Staff List

Leadership Name
Dean Bu Yu 卜宇
Executive dean Du Junfei 杜骏飞
Party secretary Liu Yuan 刘源
Deputy dean Hu Yiqing 胡翼青
Deputy dean Xu Kai 徐慨
Deputy party secretary Fan Yun 范赟

 

Professor Associate Professor Lecturer
Du Junfei 杜骏飞 Liu Yuan 刘源
Hu Yiqing 胡翼青
Xu Kai 徐慨
Bai Jing 白净 Bian Donglei 卞冬磊 Li Xiaofeng 李晓峰
Chao Naipeng 巢乃鹏 Hu Hanhan 胡菡菡 Jiang Hai 姜海
Chen Tangfa 陈堂发 Li Ming 李明 Ji Jiaojiao 纪娇娇
Chen Yushen 陈玉申 Li Xiaoyu 李晓愚 Lin Yufeng 林羽丰
Ding Hegen 丁和根 Lin Wei 林伟 Shang Keke 尚可可
Han Congyao 韩丛耀 Wu Zhiyuan 吴志远
Pan Xianghui 潘祥辉 Wang Chengjun王成军 Xu Meimei 许媚媚
Pan Zhichang 潘知常 Wang Hui 王辉 Zhao Mengxi赵梦溪
Wang Chenyao 王辰瑶 Wang Lei王蕾
Wang Xiong 王雄 Wen Nainan 温乃楠
Zheng Liyong郑丽勇 Xia Wenrong 夏文蓉
Zheng Xin 郑欣 Yuan Guanghui 袁光锋
Zhou Haiyan 周海燕 Zhuang Yongzhi 庄永志
Zhou Kai 周凯
Zhu Lili 朱丽丽